ourking59

สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถว... อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเชิงวิชาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

สัมมนาเชิงวิชาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทและทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตประชาชนแต่ในขณะเดียวกันการกระทำความผ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบันทึกภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบันทึกภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบันทึกภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาล... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายเครื่องราช... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม

ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม วันที่ 3 สิงหาคม 2559  นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม ณ โรงเรียนนายมวิทยาคาร ตำบลนายม... อ่านเพิ่มเติม...
 • สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบ

 • สัมมนาเชิงวิชาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

  สัมมนาเชิงวิชาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

 • สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบันทึกภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบันทึกภาพกิจกรรมถวายความ

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชั

 • ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม

  ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม

Previous
Next
os aj

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559
 • ผู้มีงานทำ
150,583 คน
 • ผู้ว่างงาน
1,153 คน
 • อัตราการว่างงาน
0.8 ร้อยละ
รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
22.8 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
71.6 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.