โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารงานภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ   โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารงานภาครัฐ  จังหวัดอำนาจเจริญ  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2552

    ข่าวประสัมพันธ์       โครงการเพิ่มศักยภาพการว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  (ต้นกล้าอาชีพ)
                  สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ครั้งที่  11  ในปี  2553 ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานสนามพร้อมกันทั่วประเทศ  จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ในการทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต่าง  ๆ  ในการจัดอบรม สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงมีแผนที่จะจัดจ้างผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
                 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20  กรกฎาคม -7 สิงหาคม  2552  สมัครได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ 
                    คุณสมบัติ  ดังนี้
                                1.สัญชาติไทย
                                2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
                                3.อายุ 18 - 50  ปี  นับถึงวันรับสมัคร
                                4.เป็นผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากแรงงานภาคอุตสาหกรรมหรือบัณฑิตจบใหม่หรือไม่มีงานทำ
                                5.ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใด  ๆ  ของโครงการต้นกล้าอาชีพมาก่อน
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ    ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน  กรกฎาคม  2552
           1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552 ระหว่างวันที่ 1-15  กรกฎาคม  2552  
               2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของสังคมและครัวเรือน  พ.ศ. 2552  ระหว่างวันที่  7-25  กรกฎาคม  2552 
               3.โครงการสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง  พ.ศ. 2552  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม  2552  
               4.โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง  พ.ศ. 2552  ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน  2552 - 30 กรกฎาคม  2552  
               5.โครงการสำรวจการใช้เวลาของประชากร  พ.ศ. 2552  ระหว่างวันที่ 1-20  กรกฎาคม  2552 
               6. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ  และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ  พ.ศ.  2552   ระหว่างวันที่   25   มิถุนายน - 12  สิงหาคม  2552 
               7. การสำรวจความคิดเห็นการรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์  ทีวีไทยทีวีสาธารณะ พ.ศ. 2552    ระหว่างวันที่ 1-20  กรกฎาคม  2552 
               8.โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ระหว่างวันที่ 1-31  กรกฎาคม  2552 

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.