การติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ. 2552


    การประชุมสรุปคณะทำงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม      การติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บ้านนาดอกไม้  ม. 7  ต.นายม,บ้านนาหมอม้า ม.1  ต.นาหมอม้า, บ้านนาดี  ม.4  ต.นาวัง  อ.เมือง
     การติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บ้านนาสีดา  ม.2  ต.ชานุมาน  อ.ชานุมาน       ภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บ้านหนองสะโน  ม.8  ต.ห้วย        อ.ปทุมราชวงศา
       การติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  บ้านพนานต์  ม.10  ต.พระเหลา    อ.พนา         การติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  บ้านนาไร่ใหญ่  ม.5  ต.เสนางคนิคม   อ.เสนางคนิคม
      การติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  บ้านขุมเหล็ก  ม.2  ต.โพนเมืองน้อย,            บ้านขุมเหล็ก  ม.8  ต.โพนเมืองน้อย  อ.หัวตะพาน      การติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  บ้านเปือย  ม.1  ต.เปือย  อ.ลืออำนาจ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.