ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม 2553

ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม 2553 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2553 คาบปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 2.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 คาบปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 3.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2553 คาบปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 4.โครงการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 คาบปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 5.โครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา (กพร) พ.ศ. 2553 คาบปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 6.โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553 คาบปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 7.โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 คาบปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.