ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือนธันวาคม 2553

 

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธ.ค. 53

 

2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553  ระหว่างวันที่ 7 - 20 ธ.ค. 53

 

3.โครงการศึกษากรอบตัวอย่างธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ พ.ศ. 2553  ระหว่างวันที่ 1 - 17 ธ.ค. 53

 

4.การสำรวจภายหลังการแจงนับ (PES) โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  ระหว่างวันที่  1 - 30 ธ.ค. 53

 

5.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 -17 ธ.ค. 53

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.