ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือนมกราคม 2554

 

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  ระหว่างวันที่ 1 - 12 มราคม 2554

 

2. โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มกราคม 2554

 

3. โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 12 มกราคม 2554

 

4. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 - 20 มกราคม 2554

 

5. โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 - 20 มกราคม 2554

 

6. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2553  ระหว่างวันที่ 1 - 20 มกราคม 2554

 

7. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบโครงการวิจัย เรื่อง สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา  ระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2554

 

8. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 - 20 มกราคม 2554

 

9. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2554   ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2554

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.