ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

 

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2554

 

2.โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่  1 - 12 กุมภาพันธ์ 2554

 

3.โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2554

 

4.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 7 - 20 กุมภาพันธ์ 2554

 

5.โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 7 - 20 กุมภาพันธ์ 2554

 

6.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการห้ามบุคคลอายุตำกว่า 18 ปี ออกนอกบ้านหลังเวลา 4 ทุ่ม  ระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2554

 

7.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ก.พ.54)  ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554

 

8.โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.