ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือนมีนาคม 2554

 

 

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  2554   ระหว่างวันที่ 1 - 12  มีนาคม 2554 

 

2.โครงการความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 12  มีนาคม 2554

 

3.โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่  1 - 12 มีนาคม 2554

 

4.โครงการสำรวจพฤตืกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่  1 - 12 มีนาคม 2554

 

5.โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่  1 - 12  มีนาคม 2554

 

6.โครงการสำรวจการออกกำลังกายของประชากร พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่  1 - 12 มีนาคม 2554

 

7.โครงการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 12 มีนาคม 2554

 

8.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 - 20 มีนาคม 2554

 

9.โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 -20 มีนาคม 2554

 

10.โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554  ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม  2554

 

11.โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2554  ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม  2554

 

12.โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 (นับจดสถานประกอบการ)  ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน  2554

 

13.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศ พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2554

 

14.โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2554

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.