ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการจ้างพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เพื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ โดย ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติทักษะด้านคอมพิวเตอร์) เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้ เลขประจำตัว                 ชื่อ-สกุล         ๐๐๑          นายโกวิท  บุดดี        ๐๐๒          นางสิริลักษณ์  บุญศรัทธา        ๐๐๓          นางสาวทิพวรรณ  สังฆะศรี        ๐๐๔          นางสาวปัตถาพพร  คำมา        ๐๐๕          นางสาวลภัสรดา  บุตตะโคตร        ๐๐๖          นางสาวสุคนธร  ยุติรักษ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.