รับสมัครผู้สนใจเป็นที่ปรึษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   ร่วมกับจังหวัดพิจารณาดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการทั้ง ๔ ด้าน ๆ ละ  ๑  คน  ประกอบด้วย (๑)  ด้านเศรษฐกิจ (๒) ด้านสังคม (๓)  ด้านวิชาการ  และ  (๔)  ด้านสิ่งแวดล้อม   เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง  รวมทั้งให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ตลอดจนร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ   ผู้ที่สนใจสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ  สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.