ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์)

           สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ  ดังนี้

ลำดับที่                ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑                นายอาณัติ   ขวานทอง   

๐๐๒                นางสาวอัจฉรา   อินลี

๐๐๓                นางสาววราภรณ์   สีเหมือน

๐๐๔                นางสาววรรณกิจ   ฤทธิวงศ์

๐๐๕                นางสาวธนกร    จันทร์สวะ

๐๐๖                นางสาวสภาวรัตน์    ดวงมณีย์

๐๐๗                นางสาวสุกัญญา    โพธิ์สิงห์

          ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาสอบสัมภาษณ์  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.   หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.