ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2557

cover book_info2557 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2557
เอกสารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ จำเป็น ของหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจำแนกข้อมูลสถิติออกเป็น 23 สาขา ตามมาตรฐานสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.