วิสัยทัศน์ จังหวัดอำนาจเจริญ

วิสัยทัศน์

“แหล่งข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”

เป้าประสงค์

  1. เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
  2. ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสงบสุข
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรคุณภาพดี
  2. ยกระดับการค้าชายแดน และส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่สากล
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
  4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.