โครงสร้างและอัตรากำลัง - อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

      AA111
       นางรัดดา  กลางบุญเรือง
       สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
 Somboon                     AA222
นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
นางสาวจุรีรัตน์   ทาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
modup ว่าง
นางสาวนฏกร  เพชรพัชรกุล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ขวัญทิพย์        p dej       p preaw     SS111
   นางสาวขวัญทิพย์   หนูทิพย์
          พนักงานสถิติ
นายเสด็จ   คำมา
พนักงานสถิติ
นางสาวจุฑามาศ   คำกุณา
พนักงานสถิติ
นางสาวบัวเพลิน   เหลือผล
พนักงานสถิติ

บุษบา

ณัชชาอร

    AA555 

kea
     นางบุษบา   บุญเจริญสุขทวี
         ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวณัชชาอร  จันทร์ป้อง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวอนุชิดา   ปัญญาไว
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวนิษฐา   พิมพ์หล่อ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
   
    muay
   
      SS222
   
      TTTT 
  นางสาวจันทิมา   ไชยราช
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 นางสาวเอ็มฤทัย   มลสิน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวบุษบา   คงทน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

june1 

tang 
 
    SS444

   SS333
นางสาวจินตนา  กาทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวปรียานุช  โลหะสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพีรพัฒน์  ฝ่ายบุตร
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวสุภาพร   โสมอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.