โครงสร้างและอัตรากำลัง - อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

      1212  
       นางรัดดา  กลางบุญเรือง
       สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
2018-01-18 11-19-30 no-image
นายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
modup no-image
นางสาวนฏกร  สอนปะละ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นางอริยา จำปาสา
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ขวัญทิพย์        p dej       p preaw     12221122
   นางสาวขวัญทิพย์  หนูทิพย์
          พนักงานสถิติ
นายเสด็จ  คำมา
พนักงานสถิติ
นางสาวจุฑามาศ  คำกุณา
พนักงานสถิติ
นางสาวบัวเพลิน  เหลือผล
พนักงานสถิติ
บุษบา ณัชชาอร สิริลักษณ์ no-image
นางบุษบา บุญเจริญสุขทวี
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวณัชชาอร จันทร์ป้อง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวพลอยนภัส จันทรทิพย์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวอนุชิดา ปัญญาไว
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
     kea        muay       MM 1
นางสาวนิษฐา   พิมพ์หล่อ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 นางสาวจันทิมา   ไชยราช
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวเอ็มฤทัย   มลสิน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
june1  tang          111111 PPP3
นางสาวจินตนา  กาทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวปรียานุช  โลหะสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอภิรักษ์  โคตะพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพีรพัฒน์  ฝ่ายบุตร
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

KOY3

นางสาวสุภาพร   โสมอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.