โครงสร้างและอัตรากำลัง - อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

ราชศักดิ์
นายราชศักดิ์  ยึรัมย์
สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
2018-01-18 11-19-30 no-image
นายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
no-image no-image
นายนิรุทธ์  โอวัฒนานวคุณ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นางอริยา จำปาสา
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

no-image no-image no-image ขวัญทิพย์
นายอดิศักดิ์ รักษาศรี
พนักงานสถิติ
นางเกศินี รุจิเรืองมณี
พนักงานสถิติ
นายนิกร รักษาสัตย์
พนักงานสถิติ
น.ส.ขวัญทิพย์ หนูทิพย์
พนักงานสถิติ
บุษบา ณัชชาอร สิริลักษณ์ no-image
นางบุษบา บุญเจริญสุขทวี
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
น.ส.ณัชชาอร จันทร์ป้อง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
น.ส.พลอยนภัส จันทรทิพย์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
น.ส.อนุชิดา ปัญญาไว
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
no-image no-image        Kae
น.ส.พรนิภา สุขสาย
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
น.ส.รุ่งนภา ปาตาสี
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวนิษฐา พิมพ์หล่อ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 no-image no-image no-image
นายเสด็จ คำมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวบัวเพลิน เหลือผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาส คำกุณา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IMAGE0005 no-image no-image
นางสาวปวีณา หิรัญวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพิมพร สิงห์ชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสายทอง วาปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.