โครงสร้างและอัตรากำลัง

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ในระดับพื้นที่
 2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
 4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
 6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 315/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้จัดโครงสร้างภายในสำนักงานสถิติจังหวัด ออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้
st60

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำหรับจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
 • พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้เหมาะสมกับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


อัตรากำลัง

      AA111
       นางรัดดา  กลางบุญเรือง
       สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
 Somboon                     AA222
นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
นางสาวจุรีรัตน์   ทาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
modup ว่าง
นางสาวนฏกร  เพชรพัชรกุล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ขวัญทิพย์        p dej       p preaw     SS111
   นางสาวขวัญทิพย์   หนูทิพย์
          พนักงานสถิติ
นายเสด็จ   คำมา
พนักงานสถิติ
นางสาวจุฑามาศ   คำกุณา
พนักงานสถิติ
นางสาวบัวเพลิน   เหลือผล
พนักงานสถิติ

บุษบา

ณัชชาอร

    AA555 

kea
     นางบุษบา   บุญเจริญสุขทวี
         ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวณัชชาอร  จันทร์ป้อง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวอนุชิดา   ปัญญาไว
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวนิษฐา   พิมพ์หล่อ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
   
    muay
   
      SS222
   
      TTTT 
  นางสาวจันทิมา   ไชยราช
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 นางสาวเอ็มฤทัย   มลสิน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวบุษบา   คงทน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

june1 

tang 
 
    SS444

   SS333
นางสาวจินตนา  กาทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวปรียานุช  โลหะสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพีรพัฒน์  ฝ่ายบุตร
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวสุภาพร   โสมอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.