เนื้อหา

คำถามที่พบบ่อย

1. จังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวนประชากรเท่าไหร่

พ.ศ. 2559
จังหวัดอำนาจเจริญมีประชากรจำนวน 376,353 คน เป็นชาย 188,048 คน หญิง 188,305 คน

[ดูข้อมูลเพิ่มเติม]

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร์)

2. ปัจจุบันอัตราการว่างงานของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างไร

- ไตรมาส 4/2559 อัตราการว่างงาน 0.2%

ที่มา: รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 พ.ศ. 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

3. ครัวเรือนอำนาจเจริญมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจำนวนเท่าไร

พ.ศ. 2558 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน=21,173 บาท
รายได้ต่อคนต่อเดือน=6,049 บาท

ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

4. ครัวเรือนอำนาจเจริญมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนจำนวนเท่าไร

พ.ศ. 2558 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน=17,029 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน=4,865 บาท

ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

5. จังหวัดอำนาจเจริญมีคนจนเท่าไร

พ.ศ. 2558 
จำนวนคนจน=39,800 คน
 *จำนวนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นเท่าไร

พ.ศ. 2558 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) = 14,284 ล้านบาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน = 51,221 บาท

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7. จังหวัดอำนาจเจริญมีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จำนวนเท่าไร

พ.ศ. 2558
มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 65,338 คน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 59,047 คน ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 185,560 คน

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.