ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม – ธันวาคม 2556) จากครัวเรือนตัวอย่างในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งสิ้น 610 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนในเขตเทศบาล 390 ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล 220 ครัวเรือน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการยังชีพเท่านั้น จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน และเงินออม ซึ่งสรุปผลการสำรวจที่สำคัญได้ดังนี้

1. รายได้ของครัวเรือน ปี 2556
จากผลการสำรวจ ในปี 2556 พบว่าครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 17,273 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน ร้อยละ 55.5 ซึ่งได้แก่ รายได้จากค่าจ้างและเงินเดือน ร้อยละ 22.5 จากการทำธุรกิจ ร้อยละ 18.3 และจากการทำการเกษตร ร้อยละ 14.7 มีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ 17.4 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย/ค่าเช่า ร้อยละ 2.2 นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่างๆ ร้อยละ 23.5
ssk56 g1

2. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2556
ครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ ในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 14,162 บาท ค่าใช้จ่ายร้อยละ 43.9 เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ (ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.2)รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง และยานพาหนะ ร้อยละ 16.1 ค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 15.2 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า ร้อยละ 4.7 ใช้ในการบันเทิง/การจัดงานพิธี/ศาสนา ร้อยละ 3.1 ใช้ในการสื่อสาร ร้อยละ 2.1 ใช้ในการศึกษา ร้อยละ 0.9 และค่าเวชภัณฑ์/ ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 0.6 สำหรับค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ร้อยละ 13.4
ssk56 g2

3. หนี้สินของครัวเรือน ปี 2556
ในปี 2556 ครัวเรือนในจังหวัดอำนาจเจริญร้อยละ 75.2 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจำนวนหนี้สินเฉลี่ย 134,560 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.3) เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 42.8 ซื้อบ้านและที่ดินร้อยละ 28.1 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นหนี้ใช้ทำการเกษตร ร้อยละ 17.9 และใช้ในการทำธุรกิจ ร้อยละ 8.8
ssk56 g3

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.