เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ict 0001

เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์เก่า) และ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น 4 ภาค ๆ ละประมาณ 100 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนภาลัย

รุ่นที่ 2 ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา

รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์

รุ่นที่ 4 ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมซีบีช

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการอบรมดังนี้
     1) ค่าอาหารและที่พักตลอดการฝึกอบรม
     2) ค่าเดินทาง ไป-กลับ ตามอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดของบริษัทขนส่ง จำกัด
     3) ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัดและค่าเดินทางจากสถานีขนส่งไปกลับสถานที่ฝึกอบรม

โดยจะจ่ายให้ ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ *** รายการที่ 2) และ 3) รวมกันไม่เกินท่านละ 1,200 บาท

*** โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่
>>> www.thaitelecentre.org >>> www.totacademy.com/ict

>>> การปิดรับสมัคร << <

รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2558
รุ่นที่ 2 – 4 ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ปิดรับสมัคร 22 พฤษภาคม 2558

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
นางสุกัญญา เสถียรภาพงษ์ โทรศัพท์ 0 2596 1377 หรือ
นางสาวกุลปรียา จุลกัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2596 1330, 0 2596 1555 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.