กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน

totacademy
ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจัดกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และประกาศรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะต้องกระจายโอกาสการดำเนินโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 800 แห่ง/โครงการ โดยมีระยะเวลาการจัดการอบรมแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 12,000 คน


การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าสู่เว็บไซต์ของโครงการ http://www.totacademy.com/ict/ คลิกที่ สมัครเสนอโครงการและรับเงินสนับสนุน

เอกสารประกอบที่ต้องแนบไฟล์ส่ง
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เท่านั้น
- เอกสารการอนุมัติให้ใช้ศูนย์ฯ ในการจัดกิจกรรม หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้บริหารศูนย์ฯ พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองว่าให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

เกณฑ์การพิจารณา

- ความครบถ้วนของข้อมูลที่ท่านส่งให้คณะกรรมการพิจารณาต้องครบถ้วนตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
- วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนด
- โครงการที่เสนอต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารศูนย์ฯ
- ระยะเวลาการจัดกิจกรรมของโครงการต้องไม่นน้อยกว่า 6 ชั่วโมง
- มีการสอนการใช้งาน/แนะนำผ่านระบบ e-learning

คณะกรรมการสำนักปลัดกระทรวงฯ และสถาบันวิชาการ ทีโอที ร่วมกันคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับงบปะมาณสนับสนุน ประกาศรายชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.thaitelecentre.org หรือผ่านทางemail ที่ผู้เสนอแจ้งไว้ หรือผ่านทางจดหมาย

เงื่อนไขการรับเงินสนับสนุน
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันวิชาการ ทีโอที ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทีได้รับการคัดเลือก ดังนี้
- ค่าบำรุงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ค่าตกแต่งสถานที่ วันละ 1,000 บาท
- ค่าอาหาร และอาหารว่าง 2 มื้อ คนละ 100 บาทต่อวัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 150 บาท

*** หลังจากที่โครงการผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว ผู้เสนอโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนล่วงหน้า 50%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สำหรับส่วนที่เหลือจะได้รับหลังจากโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมจัดส่งเอกสารครบถ้วน และทำการประเนิมผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ผ่านระบบ on-line เสร็จสิ้น

ติดต่อสอบถาม
คุณกุลปรียา จุลกัณห์ โทร. 02 5961330
คุณสุกัญญา เสถียรภาพงษ์ โทร. 02 5961377

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.