ดัชนีรวม มาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - -
2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - -
3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - -
- -

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
1 แผนปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 - -
- -

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
1 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 6/2560 เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิิติจังหวัดอำนาจเจริญ - -
2 คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 7/2560 เรื่อง แต่ตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ - -
3 คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - -
- -

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
- -
- -

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.