สำนักงานสถิติ เดินหน้า "สำมะโนอุตสาหกรรม" เพิ่มความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม

so60
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าจัดทำ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2560" ส่งพนักงานแจงนับหรือ "คุณมาดี" ลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการอุตสาหกรรม จากสถานประกอบการทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใข้ในการวางแผนพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า เข็มแข็ง ตอยย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฏหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี ลงพื้นที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม นี้

นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการผลิตซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ดังนั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐ และเอกชนในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ทีสำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ประเทศ ได้จัดทำสะมโนอุตสาหกรรมขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และข้อมูลรายละเอียดของอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2560 โดยเจ้าหน้าที่คือ “คุณมาดี” สวมเสื้อโปโลสีแดงเลือดหมูซึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์ของโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ที่มีบุคลิกที่เป็นมิตร สุขภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเองลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยการเก็บรวบรวมพื้นฐาน จะสอบถามจากสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งด้านธุรกิจการค้า ธุรกิจทางการบริหาร การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงบาลเอกชน

"สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ครอบถ้วนถูกต้อง โดยมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ให้มาจะไม่รั่วไหล เกี่ยวพันข้อกฎหมาย และไม่โยงใยเรื่องภาษี เพื่อที่รัฐจะได้วางแผนกำหนด นโยบายและพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ สำหรับผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ บริการและควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตนกับกิจการอื่น ๆ ในส่วนนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง" และหากผู้ประกอบการสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัว ซึ่งออกโยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ กล่าว

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.