สถิติอำนาจเจริญ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

so60 ss0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม” เพิ่มความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมย้ำความมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่โยงใยข้อ กม. และภาษี


สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560” ส่งคุณมาดีลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียด จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วจังหวัด พร้อมขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง พร้อมตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี ลงพื้นที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม นี้

นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า เหตุผลในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภาคการผลิตซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ดังนั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐ และเอกชนในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ประเทศ ได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมขึ้น

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ “คุณมาดี ที่มีบุคลิกที่เป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง เข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต และขนาดของสถานประกอบการ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผลผลิตและรายรับ วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือต้นปี และปลายปี และสินทรัพย์ถาวร จากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ

“สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อที่รัฐจะได้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารและควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ท่านผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ให้มาจะไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย และไม่โยงใยเรื่องภาษีแน่นอน” และหากผู้ประกอบการสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัว ซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ กล่าว

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.