โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

จากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดสะสมขึ้นในสังคม ทำให้รัฐบาลต้องทำการปฏิรูปประเทศเพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แม้ว่ารัฐบาลจะมีข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 แล้ว แต่รัฐบาลยังต้องการชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวนมากมาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงเห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

Windows 8_Start_Screen_mirror

ระบบงาน

ระบบงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
***หมายเหตุ : การเข้าใช้งานระบบ ห้าม!!! login ด้วยชื่อผู้ใช้งานเหมือนกัน ในเวลาเดียวกัน
Journal mirror เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 


Sync Center_mirror หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.