อัตราการขยายตัวของ GPP

Capture GPP
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่แท้จริงเฉลี่ยต่อปี (GPP ณ ราคาคงที่ แบบปริมาณลูกโซ่) คือ GPP ณ ราคาคงที่ แบบปริมาณลูกโซ่ หรือ GPP มูลค่าที่แท้จริงในลักษณะของการวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) เป็นการปรับปรุงโครงสร้างราคาสินค้าและบริการในปีฐานให้ทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผลการวัดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบปริมาณลูกโซ่สะท้อนอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจได้ดีกว่าการวัดแบบปีฐานในลักษณะเดิม โดยแนวคิดการวัดรายได้ประชาชาติแบบ CVM จะทาการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่าย ณ ราคาคงที่ในปีติดกัน แทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกัน เรียกว่า ดัชนีปริมาณโดยตรง (Direct index) เป็นคู่ๆ หลังจากนั้นนาดัชนีปริมาณโดยตรงในแต่ละปีมาเชื่อมโยงกัน โดยให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีอ้างอิง และให้มีค่าเท่ากับ 100

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.