ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2562

HAI
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด และเพื่อให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึงลำดับตำแหน่งความก้าวหน้าของคนในจังหวัดของตนพร้อมทั้งจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัดซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

จังหวัดอำนาจเจริญ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 63 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5722) เนื่องจากการพัฒนาคนหลายด้านมีความก้าวหน้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ อาทิ ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 1 และ 8 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงานค่อนข้ำงต่ำเพียง 0.33 ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน เท่านั้น (ค่าเฉลี่ย ของประเทศ 2.09 ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน) อยู่ในลำดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด การไม่มีประชากรที่ประสบภัยแล้ง ประกอบกับมีครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองสูงถึงร้อยละ 94.13 (ค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 70.77) อยู่ในลำดับที่ 9 จำก 77 จังหวัด

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคนหลายด้านมีความก้าวหน้าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ อาทิ ด้านรายได้ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และด้านการศึกษา ซึ่งติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 76, 69 และ 69 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ ด้านรายได้มีตัวบ่งชี้ที่สาคัญคือ มีครัวเรือนที่มีหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคสูง ติด 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีหนี้ครัวเรือนสูงสุด ประกอบกับ มีสัดส่วนประชากรยากจนสูงและมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนค่อนข้ำงต่ำ
0163

ตัวชี้วัด ปีล่าสุดข้อมูล ข้อมูลตัวชี้วัด
1. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 2560 10.62 
2. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%) 2560  10.78 
3. ร้อยละของประชากรที่พิการ (%) 2561   3.72
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิตของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (%)  2558  70.60
5. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี)  2561  7.67
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%)  2560 84.50 
7. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คะแนน) 2559  90.75 
8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)  2561 30.91 
9. อัตราการว่างงาน (%) 2561   0.56
10. อัตราการทำงานตํ่าระดับ (%)  2561 0.18 
11. ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม (%)  2561 24.36 
12. อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน  2560  2.80
13. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)  2560  18,231
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%)  2561  23.55
15. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค (%)  2560  67.13
16. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี (%)  2560  41.45
17. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)  2561 94.13 
18. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)  2560  0.33
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)  2561  0.22
20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%)  2561  0.00
21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทางาน (%)  2561 7.39 
22. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (%)  2561  25.61
23. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว (%)  2561  7.26
24. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (คดีต่อประชากรแสนคน)  2561  43.05
25. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%)  2560  57.48
26. จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน)  2561  296.87
27. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%)  2561  90.47
28. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)  2561 43.54 
29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 (%)  2559 59.91 
30. จำนวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 2561   228.99
31. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น (%)  2560  90.04
32. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%)  2561  99.99
ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 
        สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.