ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560

banner hai_2560ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด และเพื่อให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึงลำดับตำแหน่งความก้าวหน้าของคนในจังหวัดของตนพร้อมทั้งจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัดซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

จังหวัดอำนาจเจริญ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 34 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5905) เนื่องจากการพัฒนาคนหลายด้านมีความก้าวหน้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ อาทิ ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน และด้านชีวิตการงาน ซึ่งติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 3, 7, 9 และ 10 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ ไม่มีประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองสูงมากอยู่ลำดับที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากอยู่ลำดับที่ 4 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่นสูงมากอยู่ลำดับที่ 3 ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านสูงมากอยู่ลำดับที่ 3 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานน้อยมากอยู่ลาดับที่ 7 และไม่มีประชากรทำงานต่ำระดับ

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคนหลายด้านมีความก้าวหน้าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ อาทิ ด้านรายได้ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และด้านการศึกษา ซึ่งติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 73, 72 และ 69 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ มีตัวบ่งชี้ที่สาคัญคือ ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคมากที่สุดอยู่ลำดับที่ 77 จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนค่อนข้างสูงมาก อยู่ลำดับที่ 66 ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่ำมากอยู่ลำดับที่ 75 จาก 77 จังหวัด

ตัวชี้วัด ปีล่าสุดข้อมูล ข้อมูลตัวชี้วัด ลำดับที่จาก 77 จังหวัด
1. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ (% ทารกเกิดมีชีพ) 2558 9.18  23 
2. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%) 2558 10.58  39 
3. ร้อยละของประชากรที่พิการ (%) 2559 3.30  61 
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%) 2558 70.60  29 
5. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี) 2559 7.78  44 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%) 2558 75.88  33 
7. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คะแนน) 2559 90.75  75 
8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 2559 31.54  66 
9. อัตราการว่างงาน (%) 2559 0.44  12 
10. อัตราการทางานต่าระดับ (%) 2559 0.00 
11. ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม (%) 2559 18.47  45 
12. อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานต่อลูกจ้าง 1,000 คน 2558 3.62 
13. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 2558 21,173  48 
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 2559 24.00  69 
15. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค (%) 2558 67.90  77 
16. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี (%) 2558 38.94  27 
17. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%) 2559 95.71 
18. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน) 2558 0.60 
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%) 2559 0.00  1 (เท่ากัน 44 จังหวัด) 
20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%) 2559 0.00  1 (เท่ากัน 44 จังหวัด) 
21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทางาน (%) 2559 10.82  41 
22. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (%) 2559 24.98  38 
23. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว (%) 2559 5.08  19 
24. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อประชากรแสนคน) 2559 43.00 12 
25. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%) 2558 47.45  58 
26. จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน) 2559 139.70  66 
27. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%) 2559 74.07 60 
28. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%) 2559 33.24  63 
29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 2559 59.91  39 
30. จำนวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 2559 230.17  15 
31. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%) 2558 93.37 
32. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%) 2559 99.98 
ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
        สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.