อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

 อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

                                                                                                                                                                                                                                  
pop17 1. สถิติด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
labour 2. สถิติด้านแรงงาน                                                            
  info03 3. สถิติด้านการศึกษา
  info04 4. สถิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม


  info05   5. สถิติด้านสุขภาพ
  info06 6. สถิติด้านสวัสดิการสังคม
  info07 7. สถิติด้านหญิงและชาย
  info08 8. สถิติด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน


  info09 9. สถิติด้านยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง


  info10 10. สถิติด้านบัญชีประชาชาติ


  info11 11. สถิติด้านเกษตร และประมง


  info12 12. สถิติด้านอุตสาหกรรม


  info13 13. สถิติด้านพลังงาน


  info14 14. สถิติด้านการค้า และราคา


  info15 15. สถิติด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์


  info16 16. สถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  info17 17. สถิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
  info18 18. สถิติด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย
  info19 19. สถิติด้านการคลัง
  info20 20. สถิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  info21 21. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.