อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

          อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)


          หมวดรายงานสถิติจังหวัด 20 สาขา
            
ที่   สาขา                                                                                    
1. สถิติด้านประชากรศาสตร์ และเคหะ   2558    2559    2560 
2. สถิติด้านแรงงาน   2558     2559    2560 
3. สถิติด้านการศึกษา   2558    2559     2560   
4. สถิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   2558    2559    2560 
           5. สถิติด้านสุขภาพ   2558    2559    2560 
6. สถิติด้านสวัสดิการสังคม   2558    2559    2560 
7. สถิติด้านหญิงและชาย   2558    2559    2560 
8. สถิติด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน   2558    2559    2560 
9. สถิติด้านยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง   2558    2559    2560 
10. สถิติด้านบัญชีประชาชาติ   2558    2559    2560 
11. สถิติด้านเกษตร และประมง   2558    2559    2560 
12. สถิติด้านอุตสาหกรรม   2558    2559    2560 
13. สถิติด้านพลังงาน   2558    2559    2560 
14. สถิติด้านการค้า และราคา   2558    2559    2560 
15. สถิติด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์   2558    2559    2560 
16. สถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2558    2559    2560 
17. สถิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา   2558    2559    2560 
18. สถิติด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย   2558    2559    2560 
19. สถิติด้านการคลัง   2558    2559    2560 
20. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   2558    2559    2560 
 สาขาอื่นๆ    2558   2559    2560


      

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.