อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

          อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)


          หมวดรายงานสถิติจังหวัด 20 สาขา
            
ที่   สาขา                                                                   พ.ศ.  พ.ศ. พ.ศ.  พ.ศ.
1. สถิติด้านประชากรศาสตร์ และเคหะ   2558    2559    2560 
2. สถิติด้านแรงงาน   2558     2559    2560 
3. สถิติด้านการศึกษา   2558    2559     2560   
4. สถิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   2558    2559    2560 
           5. สถิติด้านสุขภาพ   2558    2559    2560 
6. สถิติด้านสวัสดิการสังคม   2558    2559    2560 
7. สถิติด้านหญิงและชาย   2558    2559    2560 
8. สถิติด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน   2558    2559    2560 
9. สถิติด้านยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง   2558    2559    2560 
10. สถิติด้านบัญชีประชาชาติ   2558    2559    2560 
11. สถิติด้านเกษตร และประมง   2558    2559    2560 
12. สถิติด้านอุตสาหกรรม   2558    2559    2560 
13. สถิติด้านพลังงาน   2558    2559    2560 
14. สถิติด้านการค้า และราคา   2558    2559    2560 
15. สถิติด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์   2558    2559    2560 
16. สถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2558    2559    2560 
17. สถิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา   2558    2559    2560 
18. สถิติด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย   2558    2559    2560 
19. สถิติด้านการคลัง   2558    2559    2560 
20. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   2558    2559    2560 
 สาขาอื่นๆ    2558   2559    2560

            อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 2/2561 (เมษายน - กันยายน 2561) 
           

            อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) สถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ

           สรุปสถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ     

            อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดอำนาจเจริญ
            สรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดอำนาจเจริญ

            อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ เรื่อง
             1.  อำนาจเจริญ จังหวัดเล็ก ๆ ที่ไม่ธรรมดา                                   
2. อำนาจเจริญ ก้าวย่างเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ"
3. การเคลื่อนย้ายประชากร จังหวัดอำนาจเจริญ
4. รายได้ของจังหวัดอำนาจเจริญ มาจากไหน...
5. ฐานะทางเศรษฐกิจอำนาจเจริญ
6. "เกษตรกรรม" คือ หัวใจ
7. แหล่งข้าวหอมมะลิชั้นยอด
8. การค้าชายแดนอนาคตสดใส
9. O-NET ยังไม่ OK
10. สุขภาพและสาธารณสุข

            11.  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน              2558     2559      2560        
 12. การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน   2558  2559    2560   
 13. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร   M4/2561   Q1/2561    
  M6/2561 Q2/2561
  M7/2561
14. โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 2560
2560


          อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 2/2562 (เมษายน - กันยายน 2562)   
          1. ด้านสังคม : ประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ
          2. ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

          สรุปสถานการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 2/2562 (เมษายน - กันยายน 2562)
          1. สรุปสถานการณ์ด้านสังคม
          2. สรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
          3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.