ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ     ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอรูปแบบการติดตามและประเมินผล ของแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็นจองประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “ ประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ” ประจำปี 2562P1112

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.