การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

D1111

         นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุม ของส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.. ๒๕๖๓ และโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (เครือข่ายสถิติ) เพื่อประสานงานในระดับพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.