การลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม รอบที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

         วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามแผนการตรวจราชการกรม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๓
        ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็น   การตรวจราชการ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการเตรียมการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ในการสนับสนุนจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญในการปฏิบัติงานเพื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต่อไป1234

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.