การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ

z12

                   วันจันทร์ที่ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัดดา กลางบุญเรือง      สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วม การประชุม ของส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการต่างๆที่ลงพื้นที่สำรวจ  ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (เครือข่ายสถิติ) เพื่อประสานงานในระดับพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัล     เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.