เนื้อหา

การนำเสนอสถานการณ์จังหวัดอำนาจเจริญด้วยโปรแกรม Power BI

  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จังหวัดอำนาจเจริญ

          

  • จำนวนประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามวัย พ.ศ. 2558-2562  

                    

 

  • พื้นที่ป่าและปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2558-2562  สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.