ความเป็นมา

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตรงกับวันพุธ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา ยกฐานะอำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้แยกอำเภออำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันอำเภอลืออำนาจ) รวม ๖ อำเภอ ๑กิ่งอำเภอ โดยแยกออกจากการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันขึ้น เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า๔-๕-๖ เล่ม๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖) ต่อมาในปี ๒๕๓๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติอีกครั้ง โดยกำหนดให้มีสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ และจากการปฏิรูประบบราชการ ในปี ๒๕๔๕ ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเข้ามาอยู่ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ในระดับพื้นที่
  2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
  3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
  4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
  5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

นายสมพร กาญจนรัตน์ 
1 ธันวาคม 2536 ถึง  12 มิถุนายน 2537 
 
นางอาทิตยา เทียมเวช
13 มิถุนายน 2537 ถึง  11 พฤศจิกายน 2542 
 
นางชริตชพร ผดุงชาติ
12 พฤศจิกายน 2542 ถึง 3 กันยายน 2545
 
นายอุดม หอมจีน
4 กันยายน 2545 ถึง 25 กรกฎาคม 2548 

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
26 กรกฎาคม 2548 ถึง 30 ตุลาคม 2551 

นางจิราภรณ์ พิทยรัตน์เสถียร
31 ตุลาคม 2551 ถึง 19 มกราคม 2555 

นางขนิษฐา วรรณภักดี
20 มกราคม 2555 ถึง 12 มีนาคม 2556 

นางดวงดาว หาญวงศ์
13 มีนาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556 

นายราชศักดิ์   ยึรัมย์
1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2562

นางรัดดา   กลางบุญเรือง
28 พฤษภาคม 2562  ถึง ปัจจุบัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.