การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ
  ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1
   โครงสร้าง
O2    ข้อมูลผู้บริหาร
O3    อำนาจหน้าที่
O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5    ข้อมูลการติดต่อ
O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7    ข่าวประชาสัมพันธ์
O8    Q&A
O9    Social Network (Facebook LINE)
 ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน
O10    แผนการดำเนินงานประจำปี
O11    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  ไม่มีการดำเนินการเนื่องจาก ส่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด
O12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ไม่มีการดำเนินการเนื่องจาก ส่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด
O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17    e-Service
 ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ไม่มีการจัดทำแผน เนื่องจากได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง
O19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการโดยจังหวัดอำนาจเจริญ
O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการโดยจังหวัดอำนาจเจริญ
O27    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการโดยจังหวัดอำนาจเจริญ
O28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ดำเนินการโดยจังหวัดอำนาจเจริญ
ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (Facebook LINE)
O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  ดำเนินการโดยจังหวัดอำนาจเจริญ
O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ดำเนินการโดยจังหวัดอำนาจเจริญ
O36    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39    แผนป้องกันการทุจริต
O40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.