อัตราการมีงานทำ

อัตราการมีงานทำ (Employment to population Rate) หมายถึง ผู้มีงานทำต่อประชากรวัยทำงาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

อัตราการมีงานทำ ใช้ในการวิเคราะห์อัตราการมีงานทำของจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2562 เพศชายมีอัตราการมีงานทำมากกว่าเพศหญิง

Capture ratiowork


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.