เนื้อหา

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

thaitelecentre 000
“ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” (Community ICT Learning Centre) เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของชุมชน ที่มีชื่อเรียกที่หลากหลายกันไป แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนอยากที่จะตั้งชื่ออย่างไร หรือเพื่อเน้นให้เห็นกิจกรรมหลักๆ ของศูนย์นั้นๆ เช่น ศูนย์สื่อของชุมชน (Multimedia Learning Centre) ศูนย์การเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์ของชุมชน (Community Electronic Centre) ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯดังกล่าวล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกล และชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าว สามารถที่จะเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม เท่าทัน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพ พัฒนาบุตรหลานหรือเด็กเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมได้


ดังนั้น “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สาคัญของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประชาชน หรือชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วประเทศได้มีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ของครอบครัว และของชุมชนได้ อันจะเป็นการช่วยลดช่องว่าง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทั้งกลุ่มคนเมืองและคนชนบทที่อยู่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอื่น ๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.