การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

ses58 cover1 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
ข้อมูลนำเสนอในระดับจังหวัด
  • รายได้ของครัวเรือน ปี 2558
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2558
  • หนี้สินของครัวเรือน ปี 2558
  • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2558
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ) ปี 2558
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน ปี 2549-2558
  • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2556 - 2558
 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.