การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ses58 cover1 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

ข้อมูลนำเสนอในระดับจังหวัด
  • รายได้ของครัวเรือน
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
  • หนี้สินของครัวเรือน
  • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ)
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน
  • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน
 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.