คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน

จากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน ส่งผลให้คนจนลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากที่มีคนจน 22.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.3 ในปี 2531 ของประชากรทั้งประเทศ ลดลงเหลือ 5.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2553

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ยังเผชิญกับปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในจังหวัด หากนำรายได้ประจำต่อเดือนของครัวเรือนทั้งหมดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก แล้วแบ่งครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่มเท่า ๆ กัน หรือกลุ่มละ 20% ของครัวเรือนทั้งหมด โดยกลุ่มครัวเรือนที่รายได้ต่ำสุดในกลุ่มที่ 1 (ควินไทล์ที่ 1) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน และกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดในกลุ่มที่ 5 (ควินไทล์ที่ 5) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ร่ำรวย โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 พบว่า ครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด (กลุ่มที่ 5) มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 39.0 ของรายได้ประจำทั้งหมดของทุกครัวเรือน โดยมีรายได้ประจำเฉลี่ยอยู่ประมาณ 15,555 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนครัวเรือนกลุ่มที่ 1 มีรายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือนเพียง 2,382 บาทเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดถึง 6.5 เท่า
income2558เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งรายได้ประจำของกลุ่มครัวเรือนดังกล่าว ระหว่างปี 2556 - 2558 พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดมีส่วนแบ่งรายได้ประจำอยู่ระหว่าง ร้อยละ 39 - 44 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด ในขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดมีส่วนแบ่งรายได้ประจำอยู่ระหว่าง ร้อยละ 9 - 11 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด

สถิติอีตัวหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อบ่งชี้ความแตกต่างของการกระจายรายได้ คือ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความแตกต่างของรายได้ระหว่างครัวเรือน มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า การกระจายรายได้มีความแตกต่างกันน้อย หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้มีความแตกต่างกันมา ซึ่งจากข้อมูล พบว่า มีค่าลดลงคือ จาก 0.292 ในปี 2556 เป็น 0.258 ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้ดีขึ้น
gini2554 2558เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดอำนาจเจริญกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จังหวัดอำนาจเจริญ มีความเหลื่อล้ำด้านรายได้น้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ ยกเว้น จังหวัดหนองบัวลำภู

gini2558จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังเผชิญกับปัญหาการกระจายรายได้มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความแตกแยกของสังคม และการเมือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุน ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ และการแข่งขันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด นโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และด้านสังคมอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในกรณีของไทย คือความสามัคคีปรองดองของคนไทยเองที่จะทำให้เกิดพลัง และร่วมไม้ร่วมมือในการสร้างระบบ และช่วยกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้อย่างจริงจัง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.