คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน

        จังหวัดอำนาจเจริญ ยังเผชิญกับปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในจังหวัด หากนำรายได้ประจำต่อเดือนของครัวเรือนทั้งหมดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก แล้วแบ่งครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่มเท่า ๆ กัน หรือกลุ่มละ 20% ของครัวเรือนทั้งหมด โดยกลุ่มครัวเรือนที่รายได้ต่ำสุดในกลุ่มที่ 1 (ควินไทล์ที่ 1) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน และกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดในกลุ่มที่ 5 (ควินไทล์ที่ 5) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ร่ำรวย โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 พบว่า ครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด (กลุ่มที่ 5) มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 40.7 ของรายได้ประจำทั้งหมดของทุกครัวเรือน โดยมีรายได้ประจำเฉลี่ยอยู่ประมาณ 14,159 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนครัวเรือนกลุ่มที่ 1 มีรายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือนเพียง 2,060 บาทเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดถึง 6.9 เท่า

Capture


เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งรายได้ประจำของกลุ่มครัวเรือนดังกล่าว ระหว่างปี 2558 - 2560 พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดมีส่วนแบ่งรายได้ประจำอยู่ระหว่าง ร้อยละ 39 - 41 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด ในขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดมีส่วนแบ่งรายได้ประจำอยู่ระหว่าง ร้อยละ 9 - 11 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด

สถิติอีตัวหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อบ่งชี้ความแตกต่างของการกระจายรายได้ คือ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความแตกต่างของรายได้ระหว่างครัวเรือน มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า การกระจายรายได้มีความแตกต่างกันน้อย หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้มีความแตกต่างกันมา ซึ่งจากข้อมูล พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นคือ จาก 0.258 ในปี 2558 เป็น 0.286 ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้ดีขึ้นสำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.