ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจการรับฟังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 46
โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมตั้งแต่รุ่นที่ 2 - 5 เขียนโดย admin 37
โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 5 เขียนโดย admin 26
โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 เขียนโดย admin 28
โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 เขียนโดย admin 92
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับรายการ"นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ" เขียนโดย admin 92
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีการใช้หน้ากากอนามัย และวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 132
โครงการการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่น 2 เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “ประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ” ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 132
จำนวนผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย เขียนโดย admin 960

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.