สำมะโนอุตสาหกรรม

สำมะโนอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค จึงขอให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมจากทุก 10 ปี เป็นจัดทำทุก 5 ปี ประกอบกับประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจทุก 5 ปี ในปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้วางแผนปรับการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม เป็นประจำทุก 5 ปี โดยบูรณาการดำเนินการไปพร้อมกับสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภายใต้ชื่อ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” สำมะโนอุตสาหกรรมจัดทำมาแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และ ปี 2555 สำหรับในปี 2560 จะครบรอบ 5 ปี ในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทย

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ses58 cover1 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

ข้อมูลนำเสนอในระดับจังหวัด
  • รายได้ของครัวเรือน
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
  • หนี้สินของครัวเรือน
  • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ)
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน
  • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน
 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

cover labor_q1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มจัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ในช่วงปี พ.ศ. 2514-2526 ได้ทำการสำรวจปีละ 2 รอบโดยรอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูการเกษตรระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม รอบที่ 2 เป็นการสำรวจในฤดูการเกษตรระหว่าง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และช่วงปี พ.ศ. 2527-2540 ทำการสำรวจเป็นปีละ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 สำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ รอบที่ 2 สำรวจในเดือนพฤษภาคม รอบที่ 3 สำรวจในเดือนสิงหาคม และช่วงปี พ.ศ. 2541-2543 ทำการสำรวจเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เป็นรอบที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป การสำรวจโครงการนี้ได้จัดทำเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนส่วนการเสนอผลการสำรวจนั้น ในปี พ.ศ. 2544 นำเสนอผลทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม โดยเอาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งละ 3 เดือน มาประมวลผลและหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) ซึ่งผลของการสำรวจจะสะท้อนถึงค่าประมาณของเดือนที่อยู่กลางคาบเวลาสำรวจนั้นๆ และการเสนอผลตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป จะนำเสนอปีละ 4 ฉบับเป็นรายไตรมาส สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน ในลักษณะเดิมยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัด

 

 

 

 

 

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2557

cover book_info2557 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2557
เอกสารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ จำเป็น ของหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจำแนกข้อมูลสถิติออกเป็น 23 สาขา ตามมาตรฐานสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.