การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี

heat 12_2562 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลนำเสนอในระดับจังหวัด
ข้อมูลการรับรู้ ความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจของ

 • ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน
 • สถานประกอบการเอกชนที่มาจำหน่ายสินค้า
 • สถานประกอบการที่ออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP
 • สถานประกอบการที่ออกร้านจำหน่ายสินค้า Biz Club
 

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

pic poknok_63_page-0001 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ  พ.ศ. 2563
ข้อมูลนำเสนอในระดับจังหวัด
ข้อมูลลักษณะทั่วไปของครัวเรือน
 • ประเภทครัวเรือน
 • จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
 • จำนวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ภาวะเศรษฐกืจและสังคมของครัวเรือน
 • จำนวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 • จำนวนครัวเรือนที่สามารถพูด/ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้
 

สำมะโนอุตสาหกรรม

สำมะโนอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค จึงขอให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมจากทุก 10 ปี เป็นจัดทำทุก 5 ปี ประกอบกับประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจทุก 5 ปี ในปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้วางแผนปรับการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม เป็นประจำทุก 5 ปี โดยบูรณาการดำเนินการไปพร้อมกับสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภายใต้ชื่อ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” สำมะโนอุตสาหกรรมจัดทำมาแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และ ปี 2555 สำหรับในปี 2560 จะครบรอบ 5 ปี ในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทย

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ses58 cover1 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

ข้อมูลนำเสนอในระดับจังหวัด
 • รายได้ของครัวเรือน
 • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
 • หนี้สินของครัวเรือน
 • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ
 • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ)
 • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน
 • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน
 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.