รายงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป นำข้อมูลสถิติไปใช้ในการกำหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ

P123  0001 5_61  2560 2df 0001 59   0001 57 0001 56
 รายงานสถิติจังหวัด 
พ.ศ. 2562
 รายงานสถิติจังหวัด 
พ.ศ. 2561
 รายงานสถิติจังหวัด 
พ.ศ. 2560
 รายงานสถิติจังหวัด 
พ.ศ. 2559
 รายงานสถิติจังหวัด 
พ.ศ. 2557
 รายงานสถิติจังหวัด 
พ.ศ. 2556
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.