โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ การอบรมให้ความรู้เน็ตประชารัฐของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 158 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแกนนำชุมชนครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เทศกาลวันวิสาขบูชา

ประชาสัมพันธ์เทศกาลวันวิสาขบูชา เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนให้... อ่านเพิ่มเติม...

วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช       นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาเจริญ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเ... อ่านเพิ่มเติม...

สภากาแฟ (Morning talk) 2561

              สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ " สภากาแฟ (morning talk) " ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ... อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโชยน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

  โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

 • ประชาสัมพันธ์เทศกาลวันวิสาขบูชา

  ประชาสัมพันธ์เทศกาลวันวิสาขบูชา

 • วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 •  

  สภากาแฟ (Morning talk) 2561

 • Big Cleaning Day

  Big Cleaning Day

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 1 - 12 มิ.ย  2561
2 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 -  20  มิ.ย. 2561
3
สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 
(ผนวก สศส.)
7 -  20  มิ.ย. 2561
4
สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (มกราคม 2561) 1 - 10  มิ.ย. 2561
5
โครงการสำรวจการการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 15 พ.ค. - 30  มิ.ย. 2561
6
สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1 - 17 มิ.ย. 2561
7
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 มิ.ย. 2561
8 สำรวจประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
9 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
10 สำรวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561
11
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 1  - 31 มิ.ย. 2561
12 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนิงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 12 - 15 มิ.ย. 2561
13 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาเจริญ พ.ศ. 2561 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2561
14 การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 27 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.