ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1

กระทู้: ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #4

 • amnatchr
 • ออฟไลน์
 • Administrator
 • จำนวนโพสต์: 9
 • พลังน้ำใจ: 0
สำมะโนอุตสาหกรรม คืออะไร

สำมะโนอุตสาหกรรม คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของสถานประกอบการทั่วประเทศ ที่มีสถานที่ตั้งแน่นอน เช่น ลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้ง การร่วมลงทุน จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง เป็นต้น และข้อมูล ในรายละเอียดเฉพาะของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต เช่น มูลค่าซื้อวัตถุดิบ วัสดุประกอบในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานประกอบการ มูลค่าขายผลผลิต รายรับของสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบคงเหลือ และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น
แก้ไขล่าสุด: 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา โดย amnatchr.

ตอบกลับ: ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #5

 • amnatchr
 • ออฟไลน์
 • Administrator
 • จำนวนโพสต์: 9
 • พลังน้ำใจ: 0
ทำไมถึงต้องทำสำมะโนอุตสาหกรรม

เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากข้อมูลมูลค่าผลผลิตในแต่ละปีจะมีประมาณ ๒ ใน ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตประมาณ ๖.๔ ล้านคน อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลไกการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ทำให้เกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่ สร้างอำนาจการต่อรองและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภูมิภาคในเวทีเศรษฐกิจโลก และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติ คุณภาพและต้นทุนสินค้าอุตสาหกรรม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค สำหรับกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน ขององค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพพร้อมการแข่งขัน ในตลาดโลก สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ขึ้น

ตอบกลับ: ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #6

 • amnatchr
 • ออฟไลน์
 • Administrator
 • จำนวนโพสต์: 9
 • พลังน้ำใจ: 0
ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บแตกต่างจากข้อมูลของหน่วยราชการอื่นอย่างไร

ส่วนราชการอื่นเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะสถานประกอบการที่มีการจดทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงานซึ่งมีข้อมูลจำกัด สำหรับการทำสำมะโนอุตสาหกรรม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริงจากสถานประกอบการทั่วประเทศที่มีการดำเนินการจริงในปัจจุบัน และมีข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งไม่มีในการจดทะเบียน เช่น จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินการ เป็นต้น
แก้ไขล่าสุด: 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา โดย amnatchr.

ตอบกลับ: ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #7

 • amnatchr
 • ออฟไลน์
 • Administrator
 • จำนวนโพสต์: 9
 • พลังน้ำใจ: 0
เจ้าหน้าที่จะออกเก็บข้อมูลเมื่อไหร่

การทำสำมะโนอุตสาหกรรมเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกสถานประกอบการทั่วประเทศ ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า (การขายส่ง การค้าปลีก) ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณ เวลา และผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงกำหนดแผนดำเนินงานเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
 1. ปี ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการดังได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น ลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้ง การร่วมลงทุน จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง เป็นต้น
 2. ปี ๒๕๖๐ เดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดเฉพาะของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต เช่น มูลค่าซื้อวัตถุดิบ วัสดุประกอบในการผลิต ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของสถานประกอบการ มูลค่าขายผลผลิต รายรับของสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบคงเหลือ และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น
แก้ไขล่าสุด: 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา โดย amnatchr.

ตอบกลับ: ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #8

 • amnatchr
 • ออฟไลน์
 • Administrator
 • จำนวนโพสต์: 9
 • พลังน้ำใจ: 0
เก็บข้อมูลอย่างไร

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือเรียกว่า “คุณมาดี” ลงพื้นที่โดยสวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมู มีชื่อโครงการที่หน้าอกซ้าย ซึ่งได้รับการอบรมและมีบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกให้โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปพบปะผู้ประกอบการเพื่อขอสัมภาษณ์ โดยคุณ มาดี จะมีบุคลิกภาพเป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง
แก้ไขล่าสุด: 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา โดย amnatchr.

ตอบกลับ: ประเด็นถาม-ตอบ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 4 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #9

 • amnatchr
 • ออฟไลน์
 • Administrator
 • จำนวนโพสต์: 9
 • พลังน้ำใจ: 0
เหตุใดจึงต้องรบกวนผู้ประกอบการในการให้ข้อมูล

สำมะโนอุตสาหกรรม เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล ที่ทุกประเทศจะต้องจัดทำ ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรบกวนผู้ประกอบการในการให้ข้อมูล ซึ่งจะจัดทำทุก ๕ ปี เสมือนกับการ ถ่ายภาพนิ่งของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทำหรือ ถ้าหากมีส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเฉพาะด้านที่จัดเก็บตามภารกิจ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในการนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะไม่ครอบคลุม
 • หน้าที่:
 • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.35 วินาที

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.